Categories
ekonomické zpravodajství Hlavní nabídka

Prokura a odměna

Dohoda prokuristy a zastoupeného nemusí mít výhradně formu mandátní smlouvy, mandátní smlouva ale nejlépe vystihuje charakter záležitostí, které má prokurista pro podnikatele zařizovat i skutečnost, že prokura je speciální druh plné moci užívaný v obchodních vztazích. Nárok na úplatu nelze vázat jen na samotný fakt udělení prokury, nýbrž je nutno zkoumat, zda prokurista skutečně záležitosti spojené s provozem podniku zastoupeného zařizoval a v jakém rozsahu.

 

Odměňování jednatele s. r. o.

Od 1. 1. 2014 se podmínky pro odměňování jednatelů zásadním způsobem změnily. Jsou upraveny zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále „ZOK“), který mimo jiné říká, že není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se ZOK, je výkon funkce bezplatný.

Chtějí-li obchodní korporace zachovat jednatelům odměny, je nezbytné nejpozději do 30. 6. 2014 přepracovat a přizpůsobit smlouvy v souladu s novými normami.

Smlouva o výkonu funkce podle § 60 ZOK obsahuje tyto náležitosti:

a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,

b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,

c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a

d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

Existuje zákonná výjimka, kdy jednateli náleží odměna, přestože nebyla sjednána ve smlouvě o výkonu funkce. Zjednodušeně řečeno jde o situace, kdy byly překážky bránící schválení smlouvy o výkonu funkce na straně obchodní korporace – viz § 59 odst. 4 ZOK.

Do 31. 12. 2013 se výkon funkce řídil mandátní smlouvou, od 1. 1. 2014 se opírá o příkazní smlouvu dle § 2430 a násl. zákona č. 89/1992 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ“).

Přestože může být výkon funkce jednatele bezplatný, má jednatel nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce (např. náklady na pohonné hmoty, ubytování, jízdné apod.) – viz § 2436 NOZ.

 

Zdaňování odměn

Od 1. 1. 2014 jsou příjmy jednatele zahrnuty mezi příjmy ze závislé činnosti v § 6 odst. 1 písm. c) ZDP – odměny členů orgánů právnické osoby. Oproti situaci roku 2013 nedošlo u daňových rezidentů k věcné změně, pouze jsou jednatelé považování za členy statutárních orgánů (viz § 152 NOZ). Tato odměna daňového rezidenta podléhá vždy zálohové dani (nikdy srážkové – oproti daňovým nerezidentům, kteří jsou vždy zdaňováni daní srážkovou).

 

Daňová uznatelnost

Daňová uznatelnost odměny jednatele se řídí § 24 odst. 1 ZDP, je tedy daňově účinným nákladem.

 

Zdravotní a sociální pojištění

Odměňovaný jednatel je předpisy o zdravotním pojištění považován za zaměstnance a odměna jednatele tedy nezávisle na výši podléhá odvodům pojistného na zdravotní pojištění. Pokud jednatel žádnou odměnu nezíská (a nemá ani příjem jako zaměstnanec nebo OSVČ), je na něho pohlíženo jako na osobu bez zdanitelných příjmů.

Odvodům sociálního pojištění podléhají jednatelé, kteří vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou odměňováni částkou dosahující hranice rozhodného příjmu, tj. v roce 2014 částky 2 500 Kč.

 

Zdroj: Verlag Dashöfer